Dumni z Koszalina

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ WZDŁUŻ ULICY MORSKIEJ

 1. Roboty rozbiórkowe elementów ulic,
 2. Demontaż istniejącej wiaty przystankowej,
 3. Montaż nowej wiaty przystankowej wraz z wyposażeniem (zgodnie ze SST)
 4. Usunięcie drzew, przesadzenie bukszpanów (3 szt),
 5. Wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej w pasie drogowym ulicy Morskiej (długości ca 1300 mb ) o konstrukcji :
 • 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 {AC 8S (0-8mm) 50/70} 
  w kolorze „czerwonym”,
 • 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 1-2 {AC 8S (0-8mm) 50/70} ,
 • 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm,
 • 10 cm – warstwa odcinająca z pospółki.
 1. Wykonanie ścieżki rowerowej dwukierunkowej w pasie drogowym ulicy Morskiej o konstrukcji – na zjazdach :
 • 4 cm – warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 {AC 8S (0-8mm) 50/70} 
  w kolorze „czerwonym”,
 • 4 cm – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego KR 1-2 {AC 8S (0-8mm) 50/70} ,
 • 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31 mm,
 • 20 cm – warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe z kruszywa łamanego o CBR min 25%.odcinająca z pospółki.
 1. Pozostałe konstrukcje utwardzone – chodniki, zjazdy itp. o konstrukcji :

1)   zjazdy w miejscach „poza ścieżką rowerową” :

 • 8 cm – kostka brukowa betonowa,  w kolorze grafitowym,
 • 5 cm – technologiczna podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
 • 20 cm – warstwa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm,

– ulepszone podłoże

 • 15 cm – warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (CBR min 25%),

2)  chodniki i dojścia do posesji :

 • 8 cm – kostka brukowa betonowa, szara,
 • 5 cm –   technologiczna podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
 • 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm,
 • 10 cm – warstwa odcinająca z piasku,
 1. Wykonanie palisad betonowych – ca 330 mb,
 2. Regulacje włazów i zaworów,
 3. Wymiana wpustów kanalizacji deszczowej,
 4. Usunięcie kolizji w zakresie istniejącego oświetlenia,
 5. Oznakowanie docelowe poziome i pionowe zgodnie z organizacją ruchu,
 6. Oznakowanie tymczasowe na czas budowy,
 7. Trawniki i rekonstrukcja trawników / terenów zielonych :
 • plantowanie podłoża,
 • 10 cm – mieszanina torfu i ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanką traw (15-25g/m2)
  i nawożeniem.

Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „Infrabud” Janusz Kłosowski, ul. Zwycięstwa 16, 75-033 Koszalin

Kosz realizacji :  1.363.829,62 zł

Termin wykonania : 02.05.2017 r.