Dumni z Koszalina

DOSTOSOWANIE BUDYNKÓW BYŁEGO GIMNAZJUM NR 2 PRZY UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 5 DLA POTRZEB ZESPOŁU SZKÓŁ NR 12 W KOSZALINIE

Przebudowa pomieszczeń dydaktycznych w 3-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynku głównym szkoły o powierzchni użytkowej ok. 1 872 m2, wraz z przebudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania; dobudowa 3-kondygnacyjnej części dydaktycznej do budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej ok. 446 m2 wraz budową zalicznikowej linii kablowej nn 0,4 kV oraz zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W/w zakres robót objęty jest prawomocnympozwoleniem na budowę (Decyzja Nr 247/2021 z dnia 29 lipca 2021r.)Uzasadnienie: Celem projektu jest kompleksowa modernizacja istniejącej infrastruktury edukacyjnej przy ul. Krzywoustego 5 w Koszalinie, dzięki której możliwe będzie przeniesienie tam w całości klas Zespołu Szkół nr 12, kształcącego uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, z autyzmem oraz ze sprzężeniami. Do spełnienia wymogów kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach niezbędne jest odpowiednie dostosowanie istniejących klas i pracowni oraz stworzenie nowoczesnej bazy edukacyjnej, w tym takiej jak pracownie specjalistyczne oraz pracownie branżowe spełniające odpowiednie warunki ośrodków egzaminacyjnych. Projekt wpłynie na poprawę warunków kształcenia uczniów, którzy wymagają zarówno dostosowania obiektu do swoich potrzeb, jak i wyjątkowejtroski o ich właściwy rozwój, a w ten sposób przyczynisię do wzrostu włączenia społecznego oraz do zmniejszenia deficytu wykwalifikowanych kadr niezbędnych dla rozwoju i utrzymania konkurencyjności gospodarki miasta i regionu. 

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: Powyżej 12 miesięcy

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2026-06-30

Przewidywana wartość Inwestycji (w PLN): 9.411.805,00 Deklarowana kwota udziału własnego (w PLN): 1.411.805,00

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 15,00 %

Kwota wnioskowanych środków (w PLN): 8.000.000,00