Dumni z Koszalina

BUDOWA I PRZEBUDOWA UL. POŁCZYŃSKIEJ

Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej

branża drogowa

długość ulicy – około 1800 m

klasa ulicy – zbiorcza

konstrukcje i przekroje jezdni:

1)        Przebudowę należy poprzedzić, zgodnie z § 154 warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. ze zm.), oceną stanu technicznego konstrukcji oraz jej podłoża.

2)        Nawierzchnia bitumiczna z SMA tzw. cicha

3)        Krawężniki typu ciężkiego na ławie betonowej z oporem – na odcinku od ul. Żytniej w kierunku granicy miasta dopuszcza się zastosowanie przekroju drogowego.

4)        Projekt winien obejmować (o ile zajdzie taka konieczność) budowę lub przebudowę zjazdów zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

chodnik

                        na odcinku od skrzyżowania z ulicami Działkową i Sarzyńską do skrzyżowania z ul. Żytnią – dwustronny

                        od skrzyżowania z ul. Żytnią do granicy miasta – jednostronny;

jednostronna ścieżka rowerowa dwukierunkowa o nawierzchni gładkiej asfaltowej w kolorze czerwonym

1)        na odcinku od skrzyżowania z ulicami Działkową i Sarzyńską do skrzyżowania z ul. Żytnią po jednej stronie ulicy należy zaprojektować ciąg pieszo-rowerowy z rozdziałem funkcji

2)        od skrzyżowania z ul. Żytnią do granicy miasta – ścieżka rowerowa po przeciwnej stronie ulicy niż chodnik z dowiązaniem do istniejącej ścieżki w ul. Wrzosów.

3)        Formy organizacji ruchu rowerowego:

–            Projektując ścieżkę należy brać pod uwagę możliwości terenowe jej prowadzenia. Ze względu na duży udział w ruchu pojazdów ciężkich (droga wojewódzka klasy Z), ścieżka winna przebiegać poza jezdnią.

–            Na etapie projektowania należy dokonać analizy istniejącego układu i rozwiązań. Na odcinku od ronda Słowiańska do skrzyżowania z ul. Działkową rozważyć możliwość wykorzystania istniejącego chodnika jako ciągu pieszo-rowerowego poprzez odpowiednie oznakowanie.

–            Przy przekraczaniu zjazdów należy jednoznacznie rozstrzygnąć pierwszeństwo przejazdu poprzez elementy organizacji ruchu lub zachowanie kolorystyki ścieżki rowerowej. Projekt winien obejmować również przebudowę zjazdów czy skrzyżowań w ciągu projektowanej ścieżki i chodnika wraz z rozwiązaniem odwodnienia.

4)        Nawierzchnia:

–            gładka asfaltowa, kolor nawierzchni dróg rowerowych to kolor czerwony,

–            konstrukcja ze względu na mechaniczne oczyszczanie i zimowe utrzymanie winna zapewniać poruszanie się pojazdów o ciężarze całkowitym 2500 kG na podłożu G1

–            na podjazdach, łukach oraz przed skrzyżowaniami należy rozważyć zastosowanie nawierzchni przeciwpoślizgowych,

–            obramowanie: w zależności od miejsca krawężnik betonowy 15×30 lub obrzeże betonowe na ławie betonowej z oporem, elementy te nie mogą wystawać ponad niweletę drogi rowerowej,

5)        Przekrój poprzeczny:

–            szerokość ścieżki rowerowej dwukierunkowej nie mniej niż 2,0 m

–            wolna przestrzeń (skrajnia) po obu stronach min. 0,5 m, wyjątkowo 0,2 m na łukach po zewnętrznej stronie,

–            skrajnia pionowa drogi rowerowej to 2,5 m – dotyczy to także gałęzi, drzew, znaków itp.,

–            promienie łuków na odcinkach poza skrzyżowaniami 15-20 m lub więcej, w rejonie skrzyżowań dopuszcza się 4 m,

6)        Skrzyżowania:

–            należy zapewnić odpowiednią widoczność wzajemną wszystkim uczestnikom ruchu,

–            należy dostosować istniejącą organizację ruchu, w tym – o ile zajdzie taka konieczność sygnalizację świetlną do nowego przebiegu ścieżki rowerowej,

–            w obrębie skrzyżowania z wydzielonymi drogami rowerowymi należy zminimalizować kolizje rowerzystów z pieszymi oraz zapewnić odpowiednią widoczność wzajemną rowerzystów, kierowców i czytelność manewrów.

7)        Pozostałe uwarunkowania.

–            Projektując ścieżkę rowerową, należy brać pod uwagę różne typy rowerów, w tym tandemy, rowery z przyczepkami dziecięcymi, rowery towarowe, rowery poziome – dłuższe niż przeciętne i trudniejsze w manewrowaniu na ciasnych łukach i skrzyżowaniach. Należy również brać pod uwagę rowerzystów przewożących znaczne bagaże (sakwy, przyczepki), którzy nie mogą wykonywać wielu manewrów.

–            Wszystkie skrzyżowania i punkty przecięcia dróg rowerowych z siecią drogową należy projektować tak, aby kąt widoczności przeszkód i innych pojazdów nie przekraczał 90 stopni w stosunku do toru jazdy.

–            Rozwiązania infrastrukturalne muszą być spójne z parametrami pojazdów i urządzeń, służących do czyszczenia i odśnieżania ulic, chodników i ścieżek rowerowych.

–            należy przyjąć, że maksymalna szerokość rowerów poruszających się na drogach rowerowych nie przekracza 0,95 m.

branża sanitarna

–            sieć wodociągowa – długość ok. 1500 m, sieć wodociągową należy zaprojektować od skrzyżowania ul. Żytniej i Połczyńskiej (włączenie w istniejący wodociąg DN 200) do ul. Wrzosów. W celu zapewnienia poprawnej pracy sieci wodociągowej należy uwzględnić w ramach zadania przedłużenie tej sieci aż do skrzyżowania ul. Wrzosów i Podmiejskiej (włączenie w istniejący wodociąg DN 250).;

–            kanalizacja deszczowa – długość ok. 1800 m, kanalizację deszczową należy zaprojektować na podstawie Programu Infrastruktury Technicznej opracowanego przez Pracownię Projektową Systemów Wodno-Kanalizacyjnych Tadeusz Gruszecki, zgodnie z Programem odcinek kanalizacji deszczowej oznaczony jako „F” oraz „G1”  należy skierować do Rowu Raduszka węzeł nr 6 natomiast odcinek „U” należy włączyć do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Wrzosów, należy także zaprojektować przykanaliki do wpustów oraz wpusty deszczowe;

–            przebudowa istniejącego przepustu w celu dostosowania do obsługiwanej zlewni

branża elektryczna

  • oświetlenie drogowe:

Sieć oświetleniowa, słupy , szafka oświetleniowa, oprawy i inne urządzenia będące integralna częścią instalacji oświetleniowych stanowić będą majątek Gminy Miasta Koszalin w imieniu której działa Zarząd Dróg Miejskich i Transportu.

SONY DSC